తెలంగాణ కంటి వెలుగు పథకం 2021

తెలంగాణ కంటి వెలుగు పథకం ను ఆగస్టు 15, 2018 న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. కాబట్టి, తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఒకసారి ఈ క్రింది

Read more